"Vaikeat asiat ovat moninaisia, yksilöllisiä, juuri sen henkilön, pariskunnan tai perheen omannäköisiä.
Näihin jokaiseen ongelmaan tulee vastata huomioiden jokaisen henkilökohtainen suhde juuri kyseiseen ongelmaan."


Psykoterapia ja työnohjaus
Timo Järvinen

Psykoterapeutti Timo Järvinen
Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia sekä työnohjaus.
Valviran laillistama erityistason psykoterapeutti
Kela palveluntuottaja
Puh. 0449810639
Email: timo.jarvinen61[at]gmail.com
Vastaanotto:
Uusikatu 57-59 (käynti siljonkadulta)
90120 Oulu

Yhteystiedot ja ajanvaraus

Vastaanotto:
Uusikatu 57-59 (käynti siljonkadulta)
90120 Oulu
Puh. 044 9810 639
Email: timo.jarvinen61[at]gmail.com

Voit soittaa, laittaa viestin tai s-postia halutessasi lisää tietoa tai varata ajan suoraan minulta. Jos en vastaa puheluun heti, soitan pian takaisin.Timo

Vanhempani päättivät haluta minut tähän maailmaan Inarin kunnassa vuonna 1961. Ensimmäiset jalanjälkeni iskin maankamaraan Ivalossa, Koppeloon päin menevän tien varrella. Kansakoulun ensimmäisen luokan ehdin käydä Ivalojoen rantamilla, sitten piti muuttaa Ouluun. Hanttiin pistin, mutta ajattelin, että sen verran keskenkasvuinen vielä olen, niin lähen sitten mukaan. Oulussa edelleen olen ja vaikutan, mutta sydän on syrjällään Pohjoiseen.

Lasteni äidin suosiollisella ja tukevalla avustuksella olen tuottanut viisi lastani tähän maailmaan, jotka viimeistä lukuunottamatta ovat jo aikuisia ja ottavat maailman vastaan niillä opeilla jotka vanhempansa heille tarjosivat, höystettynä heidän omilla viisauksillaan. Näin se elämän karuselli pyörii ja sattumat sinkoilee. Ennen hoitoalaa toimin metallialalla, viherrakennusalalla ja päivittäistavarakaupan alalla.

Valmistuin psykiatriseksi sairaanhoitajaksi ja toimin työssäni OYS/psyk.klinikalla lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten osastoilla, vakituisesti toimin aikuisten osastolla. Siellä tein lisäksi lapsi- ja perhetyötä sekä kriisityötä, joihin sain koulutuksen OYS/psyk.klinikalla. Työn ohessa opiskelin psykoterapeutiksi ja hyödynsin sitä työssäni psykiatrian klinikalla.

Olen toiminut esimiestehtävissä kahden yksityisen yrityksen palveluksessa mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa, sekä turvapaikanhakijoiden parissa tehtävässä työssä. Työssäni olen kohdannut monenikäisiä ja hyvin erilaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, yksilöitä, pariskuntia, perheitä. Vaikeat asiat ovat hyvin moninaisia, yksilöllisiä, juuri sen henkilön, pariskunnan tai perheen omannäköisiä ja näihin jokaiseen ongelmaan tulee vastata ottaen huomioon jokaisen henkilökohtainen suhde juuri kyseiseen ongelmaan.

Tuotan psykoterapiapalveluita itsenäisenä ammatinharjoittajana yksilöille, pareille ja perheille, sekä työnohjausta. Olen Valviran laillistama erityistason psykoterapeutti ja Kelan hyväksymä palveluntuottaja. Toimin yhtenä palveluntuottajana Pohjois-pohjanmaalla ja Lapissa projektissa, mikä kehittää ja tuottaa hyvinvointipalveluita maatalousyrittäjille suomessa.

Koulutustaustani: psykoterapeutti ET, psykiatrinen sairaanhoitaja AMK, perheinterventiokliinikko, kriisityöntekijä.

Terapiat ja työnohjaus

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeistä, yksilöä kunnioittavaa vuorovaikutteista ja käytännönläheistä psykoterapiaa. Terapiassa suuntaudutaan tulevaisuuteen, menneestä otetaan mukaan onnistumisen kokemuksia. Hyödynnetään asiakkaan olemassa olevia voimavaroja. Terapeutti tukee asiakasta löytämään itse ratkaisut. Terapiassa edetään pienin ja realistisin askelin.

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita käsitellään keskustelemalla. Tarvittaessa käytetään erilaisia menetelmiä joilla pyritään helpottamaan oireiden havainnoimista ja niiden hallintaa. Nykytiedon mukaan psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa.

Psykoterapian vaikuttamiskeinot ovat psykologisia, mikä edellyttää psykoterapeutilta riittäviä perustietoja ihmisen psykologisesta kehityksestä, kliinisestä psykologiasta ja psykiatriasta. Koska psykoterapeutti on määritelty Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöksi, häntä sitovat samat yleiset ja erityiset hoitotoimintaa koskevat vaatimukset kuin muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (6-20 kertaa) tai pitkäkestoista. Lyhyissä psykoterapioissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Pitkäkestoinen terapia taas voi olla jopa usean vuoden kestävää, ja siinä pyritään laajamittaiseen persoonallisuuden ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on työntekijän itsensä ja samalla työyhteisönsä toiminnan kehittäminen, sekä oman ammattitaidon syventäminen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen. Työnohjauksessa tarkastellaan ennen kaikkea omaa itseä työntekijänä suhteessa työhönsä ja työyhteisöön. Työnohjaus on tavoitteellista ja täysin luottamuksellista toimintaa yhteistyössä ohjaajan ja ohjattavien kesken. Työnohjaaja on ulkopuolinen kuulija, keskustelija, tukija, joka tuo esille uusia näkemyksiä omalla ammattitaidollaan, kokemuksellaan ja persoonallaan.

Yksilöpsykoterapia

Syystä tai toisesta joudumme joskus kokemaan selittämätöntä ahdistusta tai koemme ettemme täysin hallitse arkeamme. Meillä kaikilla on toisinaan epävarmuuden, ja toivottomuuden hetkiä eivätkä ihmissuhteemmekaan toimi aina niin kuin olemme suunnitelleet. Ahdistuksen tunteet alkavat vaatimaan enemmän ja enemmän huomiota ja rajoittamaan toimintakykyä jolloin voidaan jo puhua psyykkisistä ongelmista.

Epämääräinen paha olo saattaa ilmetä mm. masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai jopa itsetuhoisina ajatuksina. Tällaisten oireiden taustalla saattaa olla monenlaisia elämän kriisejä, esimerkiksi pitkittynyt stressi, hankala elämäntilanne arjessa tai työssä, normaaliin kehitykseen ja kasvuun liittyvä kriisi tai traumaattinen kokemus.

Yksilöpsykoterapialla saadaan uusia välineitä vaikeiden asioiden sekä kokemusten käsittelyyn, helpotusta elämään. Se syventää tietoutta itsestä ja antaa mahdollisuuden uudistua ja kohdata elämän haasteet varmemmin ja vahvemmin. Psykoterapian tarkoituksena on lisätä asiakkaan tietämystä itsestä ja toimintamallistaan, tukea hänen kykyään itsenäisempään päätöksentekoon suhteessa omaan elämäänsä ja auttaa häntä saamaan mielensä enemmän tasapainoon. Yksilöpsykoterapia perustuu täydelliseen luottamukseen terapeutin ja asiakkaan välillä. Parhaimmillaan se on molemminpuolista “heittäytymistä” vuorovaikutustilanteeseen, jossa tavoitteena on asiakaan vahvempi elämänhallinta ja häntä itseään tyydyttävä lopputulos.

Perheterapia

Perheterapiassa voi olla mukana yksi tai useampi perheenjäsen, tai koko perhe yhdessä. Perheterapiassa käsitellään erilaisia perheen sisäisiä ongelmia, epäselvyyksiä, väärinymmärryksiä, joissa voi olla kyse yhden tai useamman perheenjäsenen psyykkisistä kuormista tai perheenjäsenen kehityskaareen mahdollisesti kuuluvista haasteista. Perheterapiassa pyritään löytämään uusia tapoja toimia ja kommunikoida perheenjäsenten välisissä suhteissa.

Joskus perhe-elämä tai elämä muutenkin voi mennä solmuun, jolla on vaikutus koko perheen hyvinvointiin. Yleisiä syitä perheterapiaan hakeutumiselle ovat mm. eriasteiset muutokset perheenjäsenten omissa elämäntilanteissa, lasten syntymä ja vanhemmuus, vanhempien keskinäinen suhde tai suhde ydinperheen ulkopuolisiin ihmisiin. Taustalla voi olla myös suurempi elämänkriisi kuten perheen hajoaminen tai kuolema. Perheterapiassa pyritään löytämään ongelman syy-yhteys ja siihen toimiva ratkaisukeino.

Pariterapia

Ensimmäisellä tapaamisella terapeutti yhdessä asiakkaiden kanssa pyrkii rakentamaan kuvaa pariskunnan tilanteesta. Miksi pariskunta hakeutui terapiaan? Miten kumpikin osapuoli ongelman kokee? Terapeutti pyrkii rakentamaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen molempiin kumppaneihin olemalla täysin tasapuolinen. Pariterapiassa keskitytään asiakkaiden voimavaroihin ja ratkaisujen etsimiseen suhteessa ongelmaan. Terapeutti motivoi molempia osapuolia tarkastelemaan tilannettaan ratkaisun näkökulmasta. Tavoitteena on, että omien päätelmiensä myötä pariskunta löytää keinoja ratkaista ongelmansa.

Pariterapia on tavoitteellista toimintaa. Terapeutti ja pariskunta yhdessä määrittävät terapialle tavoitteet. Kun tilannetta on kartoitettu ja terapian tavoitteet määritelty, keskustellaan siitä, millä keinoin voidaan edetä tavoitetta kohti. Pariterapian laajempana tavoitteena voi olla parisuhteen jatkaminen, tuen saaminen hallittuun eroamiseen tai sen miettiminen, onko suhteen jatkumiselle olemassa edellytyksiä. Terapeutti kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja auttaa heitä löytämään itse ratkaisunsa ongelmaan. Pariterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla mm. vuorovaikutuksen ongelmat, jatkuva riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit.

Parisuhteen kriisi voi olla esimerkiksi ero, uskottomuus, lapsettomuus, alkoholi- tai muu riippuvuus. Moni terapiaa harkitseva pariskunta saattaa pohtia, ovatko heidän ongelmansa tarpeeksi vakavia? Hyvin useasti parit hakeutuvat terapiaan vasta sitten, kun ongelmat ovat kriisiytyneet jopa siihen vaiheeseen, että harkitaan eroa. Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin hyvissä ajoin kuin turhan myöhään. Terapian tulokset ovat nopeampia ja parempia, kun ongelmat eivät ole päässeet paisumaan liian suuriksi. Pariskunnan oma kokemus tilanteen vaikeudesta, sekä tunne siitä, että voisi olla aiheellista saada apua ovat riittävä syy terapiaan hakeutumiselle.

Hinnasto

Yksilöpsykoterapia
(Kela-korvaus 57,60€)

45 min. 85€
60 min. 100€
90 min. 170€

Pariterapia

60 min. 100€
90 min. 170€

Perheterapia

90 min. 170€

Yksilötyönohjaus

60 min. 115€
90 min. 195€

Ryhmätyönohjaus

2-5 henkilöä 90 min. 250€

Huom! KHO:n päätös 2.10.2014 T 2934: Psykoterapeutin toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle antama yksittäiseen potilaiseen liittyvä työnohjaus on arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoitopalvelua.